Stage | AgroCampus
Menu

Stage

Stage

Hoelang & wanneer stage lopen - voorwaarden stagebedrijf - stageopdracht - stage aanvragen - verloop stage - Vlaams Opleidingsverlof


Een stage bestaat uit

 • één stageperiode: 1x20 dagen met minstens 160 uur of
 • twee stageperiodes: 2x10 dagen met élk minstens 80 uur.

Elke stageperiode moet binnen de 3 maanden afgerond zijn.

De spelregels

 • Niet noodzakelijk opeenvolgende dagen
 • Mogelijk tijdens weekend, zon- en feestdagen, behalve voor stagebezoeken door begeleiding. Je stage moet dus minstens 2 werkdagen bevatten 1 x in begin van je stage en 1 x op het einde.
 • Max. 3 maanden per stageperiode
 • Gemiddeld 8 u/dag : minstens  4 uur (aaneensluitend), maximum 12 uur)

Begeleiding door

 • AgroCampus (adminstratief)
 • consulent Groene Kring 
 • consulent Boerenbond

Het stagebedrijf

 • moet een actief land- of tuinbouwbedrijf zijn, in Vlaanderen, dat werkt volgens de regels van de code goede landbouwpraktijken
 • moet een bedrijfseconomische boekhouding bijhouden en bereid zijn om de boekhoudkundige resultaten van het bedrijf met de stagiair te bespreken. Dit is een essentieel en verplicht onderdeel van de stage.
 • de bedrijfseconomische boekhouding moet aan volgende voorwaarden voldoen:
  • bedrijfseconomische boekhouding moet ten minste bestaan uit :
   • de opstelling van een jaarlijkse begin- en eindinventaris;
   • de systematische en regelmatige registratie van de verschillende goederen- en geldstromen betreffende het bedrijf in de loop van het boekjaar.
  • de boekhouding leidt tot de jaarlijkse opstelling van :
   • een beschrijving van de algemene bedrijfskenmerken, met name van de gebruikte productiefactoren;
   • een gedetailleerde balans (activa en passiva) en een gedetailleerde exploitatierekening (kosten en opbrengsten);
   • de nodige gegevens ter beoordeling van de doeltreffendheid van de bedrijfsvoering in haar geheel, alsmede ter beoordeling van de rentabiliteit van de belangrijkste bedrijfsonderdelen.
 • mag geen bedrijf zijn waar de stagiair al landbouwactiviteiten uitoefent of uitgeoefend heeft als bedrijfsleider, meewerkend gezinslid, zelfstandig helper of werknemer.
 • de bedrijfsleider of -eigenaar mag geen (aangetrouwde) familie zijn.

De stageopdracht

Tijdens je stage krijg je 2 opdrachten mee.

 1. Kleine stageopdracht
  Een kort verslag van je stage die je samen met de rest van je stagemapje terug stuurt op het eind van je stage. Als je ervoor kiest om 2 keer 10 dagen stage te lopen, dan zal je 2 keer deze opdracht moeten invullen.
 2. Grote stageopdracht
  De grote stageopdracht is sectorspecifiek, en hangt samen met de sector van de laatste 10 dagen van je stage. Kies je er dus voor om je stage op te splitsen in 2 verschillende periodes, dan is het steeds de laatste periode waarover je de grote stageopdracht maakt. Je hoeft slechts 1 grote stageopdracht te maken per 20 dagen stage. 
  De grote stageopdracht is je voorbereiding voor de installatieproef. Je krijgt hiervoor begeleiding van een technisch consulent onderlegd in de sector van je stage.

 

Een stage aanvragen

Doe je door een ingevuld aanvraagformulier samen met een ingevuld én ondertekend stagecontract en een aangevuld stageplan minstens 14 dagen voor de start van je stage te bezorgen aan Agrocampus vzw, via  info@agrocampus.be.

Vervolgens gaat je aanvraag naar de overheid die beslist over de aanvaarding van je stage of niet.

De formulieren vind je hier:

Bij de start van je stage

Bij de start van je stage wordt je gecontacteerd door de consulent van Groene Kring voor een begeleidende afspraak. De consulent komt lang tijdens de eerste dagen van je stage en overloopt met jou en de bedrijfsleider nogmaal alle documenten van je stagemap zodat alle verplichtingen duidelijk zijn voor iedereen. De consulent maakt ook je eerste begeleidingsdocument op. 
Dit document wordt ook bezorgd aan de consulent Boerenbond die jouw 2e begeleidingsmoment zal verzorgen. Na de afspraak met de Groene Kring consulent leg je zo snel mogelijk een afsrpaak vast met de consulent Boerenbond. Ook daar wordt de bedrijfsleider verwacht. 

Tijdens je stage

 • Ben je aanwezig op het stagebedrijf tijdens de vastgelegde stageperiode
 • Vul jij én de bedrijfsleider dagelijks de groene aantekenlijst in het mapje aan
 • Is je stagemap gedurende de hele duur van je stage op het stagebedrijf aanwezig

Gedurende de hele stageperiode kan er op elk moment controle komen vanuit de overheid. Zorg ervoor dat je steeds in orde bent!

Een wijziging aanvragen

Wil je toch een wijziging aanbrengen in je stageplan, dan moet je dit minstens 2 werkdagen vooraf melden via info@agrocampus.be of via 016 28 61 10.
Kan je onverwachts (bv door ziekte) niet aanwezig zijn, meld je dit ook zo snel mogelijk.

Na je stage

 • Stuur je, binnen de week na je laatste stagedag, de stagemap volledig ingevuld terug naar AgroCampus
 • Maak je een beknopt stageverslag dat je samen met je stagemap instuurt naar AgroCampus
 • Maak je uitgebreid stageverslag dat je binnen een maand na de afloop van je stage bezorgt aan AgroCampus en je stagebegeleider. Hier wordt feedback op gegeven in het kader van een goede voorbereiding voor je installatieproef.

Na het afwerken van de volledige starterscursus kan je deelnemen aan de installatieproef om je installatieattest te behalen.

Maak gebruik van Vlaams Opleidingsverlof voor je stage!

Ben je werkzaam in de privésector, dan heb je (onder bepaalde voorwaarden) recht op Vlaams Opleidingsverlof ( vroeger gekend als educatief verlof). Je mag afwezig zijn op het werk om een opleiding of in dit geval stage te volgen, terwijl je loon wordt doorbetaald. Je werkgever kan ter compensatie een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen. 

Wens je gebruik te maken van het Vlaams Opleidingsverlof voor je stage, dan kan je dit aanduiden op je aanvraagformulier.

Meer informatie over het Vlaams Opleidingsverlof vind je op www.vlaanderen.be/vlaams-opleidingsverlof