Privacyverklaring – Agrocampus vzw | AgroCampus
Menu

Privacyverklaring – Agrocampus vzw

Privacyverklaring – Agrocampus vzw

Verklaring bescherming van persoonsgegevens van klanten, deelnemers, organisatoren, registratoren, lesgevers en leveranciers van AgroCampus vzw. 

Deze website wordt beheerd door AgroCampus vzw, Diestsevest 40 te 3000 LEUVEN. Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met deze kennisgeving kan u terecht op bovenstaand adres of op het e-mailadres info@agrocampus.be.  

AgroCampus vzw (“wij” of “ons”) vindt de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Met deze Privacyverklaring willen we u informeren over het beleid van AgroCampus vzw aangaande de verwerking van persoonsgegevens die u via onze website of in het kader van onze activiteiten aan ons verstrekt.  

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd, bv. naar aanleiding van gewijzigde diensten, feedback van betrokkenen of wijzigingen in de wetgeving. We raden u dan ook aan om deze Privacyverklaring regelmatig na te kijken. Belangrijke wijzigingen zullen via onze website worden aangekondigd. 

Deze versie van de Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 31/01/2019. 

1. Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?  

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de activiteiten van AgroCampus vzw, waaronder de diensten die zij aanbiedt via haar website (https://www.agrocampus.be/).  

2.  Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?  

AgroCampus vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat AgroCampus vzw bepaalt voor welke doeleinden en met welke middelen uw persoonsgegevens worden verwerkt. AgroCampus vzw is een vereniging zonder winstoogmerk met ondernemingsnummer 0450.641.907, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 3000 Leuven, Diestsevest 40.  

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij over u? 

AgroCampus vzw verwerkt persoonsgegevens van betrokkenen die rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik maken van het aanbod van AgroCampus vzw of met AgroCampus vzw samenwerken als lesgever of leverancier.  

1. Door u bezorgde informatie 

Wanneer u bepaalde diensten of producten wilt ontvangen of levert, wilt deelnemen aan wedstrijden/campagnes of diensten aanvraagt, waarvoor een registratie is vereist (zoals o.m. inschrijven voor een vorming of een vorming wilt aanvragen, de ontvangst van onze nieuwsbrief of om contact op te nemen) kunnen wij u vragen om bepaalde persoonsgegevens mee te delen.  

In dat geval verzamelen wij identificatiegegevens, financiële gegevens, persoonlijke kenmerken, opleiding en vorming, beroep en betrekking, rijksregisternummer (indien nodig i.k.v. wettelijke verplichting), ondernemingsnummer, lidnummer, interesses en bedrijfsinformatie.  

2. Automatisch verkregen informatie  

Wanneer u op onze website surft, verzamelen we door middel van cookies informatie over de webpagina’s die u bekijkt, de producten die u interesseren enz. Deze informatie identificeert u niet rechtstreeks, wat betekent dat wij aan de hand van de informatie van cookies niet kunnen zien wie u bent. We kunnen deze informatie wel samenvoegen met informatie die we van u hebben gekregen op het moment dat u ons deze bezorgt.  

Hiervoor verwerken we gegevens zoals uw browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze website bent gekomen, of waarlangs u die verlaat. Meer informatie vindt u hierover terug in onze Cookieverklaring. 

AgroCampus vzw verzamelt of verwerkt geen gevoelige persoonsgegevens. Voor verwerking van andere persoonsgegevens dan hierboven vermeld, vragen we vooraf toestemming. Deze toestemming kan ten allen tijde door u worden ingetrokken. 

4. Voor welke doeleinden en op welke basis verzamelen wij uw persoonsgegevens? 

AgroCampus vzw verwerkt uw persoonsgegevens voor administratieve en communicatiedoeleinden, bv.: 

 • om u de voordelen van het lidmaatschap toe te kennen 
 • om u op de hoogte te houden van activiteiten, nieuws, producten en diensten 
 • om uw vraag op te volgen en de gevraagde producten / diensten te leveren 
 • om uw deelname aan wedstrijden of campagnes te registreren;  
 • om een account aan te maken op onze website;  
 • in het kader van de opmaak van een sponsor- of subsidiedossier; 
 • in het kader van archivering in het algemeen belang op basis van de Archiefwet van 1955;  
 • voor het technisch en functioneel management van onze website en om deze te verbeteren en te beveiligen tegen o.a. cyberaanvallen;  
 • voor het personaliseren van het eigen aanbod aan producten en diensten 
 • om, in het kader van de ID-registratie voor verplichte nascholing, de contactgegevens van registratoren bekend te maken op onze website 
 • om de boekhouding, leveranciers- en lesgeversadministratie op te volgen 
 • …  

Afhankelijk van de dienst die we via onze website aan u verlenen of de activiteit die we organiseren, is de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd op:  

 • uw toestemming (bv. door inschrijving op onze nieuwsbrief, een vraagstelling, …) 
 • de uitvoering van een overeenkomst (bv. inschrijving voor een vorming, aanmelding als registrator, samenwerking als lesgever, …) 
 • wettelijke verplichtingen die op AgroCampus vzw rust (bv. in het kader van subsidiëring, registratie deelnemers verplichte nascholing, …).  
 • de gerechtvaardigde belangen van AgroCampus vzw (bv. beheer van communicatiekanalen, informeren van betrokkenen, het garanderen van een optimale dienstverlening, …). 

In geval van toestemming, heeft u altijd het recht om uw toestemming in te trekken (zie ook punt 10). 

5. Met wie delen wij uw gegevens?  

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden die onder punt 4 van deze Privacyverklaring worden beschreven. Met deze partijen maken wij de nodige afspraken om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen. Hun toegang is beperkt tot de mate waarin die nodig is voor de uitoefening van hun functie of opdracht.  

In de volgende gevallen delen wij (bepaalde van) uw persoonsgegevens aan derde partijen mee: 

 • entiteiten die nauw samenwerken met AgroCampus vzw, zoals Boerenbond vzw, Landelijke Gilden vzw, Werkers cvba, Innovatiesteunpunt vzw, in het kader van vorming, communicatie- en marketingdiensten, projectwerking, … 
 • partnerorganisaties waarmee AgroCampus vzw samenwerkt voor de uitvoering van de diensten, activiteiten en producten die AgroCampus vzw aanbiedt 
 • organisatoren ontvangen de gegevens van de lesgever i.f.v. contactname en de organisatie van de vorming 
 • bepaalde verwerkers die in opdracht van AgroCampus vzw handelen, zoals bv. druk-, verzendings-, marketing- en communicatiebedrijven. 
 • IT-dienstverleners die technische ondersteuning bieden. 
 • advocaten, adviseurs of verzekeraars om onze belangen in rechte te verdedigen, om advies te verlenen en i.k.v. verzekeringsdossiers. 
 • Overheden: politionele, justitiële of andere toezichthouders indien wij menen dat een wet, reglement, of een ander wettig verzoek of bevel ons daartoe verplicht. 

Bij een vraag naar opleiding waaraan AgroCampus vzw niet onmiddellijk kan voldoen, kan AgroCampus, mits uw toestemming, uw persoonsgegevens (enkel naam en contactgegevens) gericht doorgeven aan een van onze partners. 

6. Verwerkt AgroCampus vzw uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)?  

AgroCampus vzw verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EER. Het is evenwel mogelijk dat dienstverleners die voor AgroCampus vzw diensten uitvoeren uw persoonsgegevens buiten de EER verwerken. Wanneer dat gebeurt zorgen wij ervoor dat er een voldoende beschermingsniveau wordt voorzien, bv. door het sluiten van de standaardbepalingen van de Europese Commissie - artikel 46 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)), of dat er andere garanties voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn.  

Als u hierover vragen heeft of meer informatie wenst te bekomen kan u een gedagtekend en ondertekend verzoek sturen naar AgroCampus vzw, Diestsevest 40 – 3000 Leuven.  

7. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?  

De persoonsgegevens die AgroCampus vzw verzamelt worden opgeslagen in een computerbestand dat in een beveiligde omgeving wordt bewaard. Bovendien hebben alleen bepaalde personen in dienst van AgroCampus vzw toegang tot uw persoonsgegevens.  

Verder zien wij erop toe dat dienstverleners die namens ons persoonsgegevens verwerken zelf ook steeds de nodige beveiligingsmaatregelen nemen.  

Ondanks deze maatregelen moet u zelf voorzichtig zijn met het opslaan en/of delen van uw inloggegevens, vooral wanneer u verbinding maakt via onbeveiligde of openbare netwerken.  

8. Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?  

AgroCampus vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en houdt bij het bepalen van de bewaarduur rekening met de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Gegevens van betrokkenen bewaren we tot 10 jaar na de laatste deelname of contactname.  

Daarnaast kan AgroCampus vzw gegevens ook bewaren in het kader van archivering in het algemeen belang op basis van de Archiefwet van 1955.

9. Wat met links naar andere websites en sociale media?  

De website van AgroCampus vzw kan referenties (bv. via hyperlinks) naar andere websites bevatten, die door andere bedrijven of door sociale media worden aangeboden. AgroCampus vzw is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die websites. Evenmin is deze Privacyverklaring op die websites van toepassing. 

Als u inhoud van onze website via sociale media deelt, zullen uw persoonsgegevens voor de gebruikers van die sociale media zichtbaar zijn. AgroCampus vzw is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via die sociale media. Evenmin is deze Privacyverklaring op die sociale media van toepassing. 

10. Wat zijn uw rechten en hoe kan u ze uitoefenen?  

U heeft een aantal rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Sommige van die rechten hebben een heel specifiek toepassingsgebied of zijn aan bijzondere voorwaarden of uitzonderingen onderworpen. 

U heeft vooreerst het recht om kosteloos toegang te vragen tot uw persoonsgegevens die door AgroCampus vzw worden verwerkt, om ze te laten verbeteren of om u te verzetten tegen de verwerking ervan in het algemeen en tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden in het bijzonder.  

Verder heeft u het recht op wissing van uw gegevens of beperking van de verwerking, evenals het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om niet te worden onderworpen aan profilering.  

Indien de verwerking van uw gegevens op toestemming is gebaseerd, heeft u eveneens te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking van uw toestemming. 

U kunt AgroCampus vzw laten weten als u niet langer wenst op de hoogte gehouden te worden van het eigen producten- en dienstenaanbod. Dit kan telkens via de ‘uitschrijflink’ die zich onderaan elke elektronische communicatie bevindt, of via uw persoonlijk account of via mail info@agrocampus.be

Verzoeken tot uitoefening van uw rechten kan u kosteloos via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag met bewijs van uw identiteit per post (AgroCampus vzw, Diestsevest 40, 3000 Leuven) of per e-mail (info@agrocampus.be) aan AgroCampus vzw te richten. U kan ook zelf uw gegevens wijzigen door via gebruikersnaam en wachtwoord in te loggen op uw account en daar uw gegevens zelf te wijzigen.  

Overeenkomstig artikel 77 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u eveneens het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid, in België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit. U kan deze contacteren via contact@apd-gba.be.  

11. Hoe kan u ons contacteren?  

Als u verdere vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds contact opnemen: 

 • via het contactformulier op onze website;   

 • via e-mail naar info@agrocampus.be

 • per post naar AgroCampus vzw, Diestsevest 40, 3000 Leuven; 

 • per telefoon op het nummer 016 28 61 10.